Boldklubben 2920
2920, Charlottenlund. Ved Øresundskysten der er en del af Gentofte Kommune.

Klubben blev stiftet i forbindelse med en flok venners stræben efter total fodbold og kolde øl...
Vedtægterne har til formål at opretholde en tilpas høj standard så vi går fra banen med æren i behold.
Målet er ikke at rykke op


Nikolaj Kiilerich-Pedersen
Sportsdirektør,
Boldklubben 2920

§1 Navn & hjemsted
Foreningens navn er Boldklubben 2920 (BK2920), og hjemhørende i Københavns Kommune. Foreningen er stiftet i 2006.

§2 Formål
Boldklubben 2920 har til formål at genindføre total fodbold under hensynstagen til hyggeligt socialt samvær.

§3 Aktiviteter
Der spilles fodbold med i FKBU fodbolds udend0rstumering der løber fra ca. April til December. I vintersæsonen spilles med i FKBU Fodbolds indendørsturnering.
Træning finder sted en gang om ugen, såfremt faciliteterne tillader det.

§ 4 Bestyrelsen
Bestyrelsen er demokratisk opbygget og vælges af de betalende medlemmer.
Formand og kasserer har i fællesskab tegningsret ved økonomiske dispositioner over
DKK 1.500

§ 5 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 4ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger inden generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning over det forløbne år. 3. Regnskab for det forløbne år. 4. Budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse (min. 3 personer), revisor samt suppleanter. 7. Eventuelt. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indmeldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 7 Truppen
Medlemskab af BK2920 er åben for alle. Der optages dog ikke flere medlemmer end 15, da der skal være mulighed for rimelig spilletid til alle.
Alle medlemmer betaler kontingent. Kontingentet dækker klubbens omkostninger ved deltagelse i turneringer og bane/dommer leje.

§ 8 Opløsning
Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om hvilket almennyttigt formål, foreningens formue herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilfalde.”

§ 9 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.